Open Hands for you søker fritidsarbeider.

Som fritidsarbeider vil du sammen med andre drifte ungdomsklubben og bidra til gjennomføring og framtidig planlegging av aktiviteter for barn og unge. Aktivitetene skal være basert på barn og unges aktuelle behov, og utvikles i samarbeid med fritidslederen og administrasjonen i Open Hand For You.

Ungdomsklubben

På ungdomsklubben er deltakerne i alderen 13-20 år. Her har de tilgang til forskjellige aktiviteter som bidrar til at ungdommene skal være sosiale sammen. Vi vektlegger eksempelvis spill som åpner oppfor å spille sammen eller på lag. Her får de mulighet til å bli kjent med andre ungdommer i bydelen, samtidig som de kan benytte seg av flere aktiviteter. Klubben er også et oppholdssted hvor ungdom kan møtes, fordi mange ikke har mulighet eller ønske om å oppholde seg i eget hjem sammen med venner etter skoletid.

Om Hillevåg og Kvaleberg

Levekårsundersøkelsen viset at behovet for aktivitet er stort i dette området og det har vi aktivt gått inn for å gjøre noe med. Vi har allerede etablert oss i dette området og vil derfor benytte muligheten til å videreutvikle lokalene våre i Flintegata. Vi ser vi stort behov for å ha en åpen og tilgjengelig møteplass for barn og ungdom i Kvalebergområdet.

Arbeidsoppgaver

Stillingen rapporterer til leder i Open Hands For You .

 • Som fritidsarbeider vil du sammen med fritidslederen og frivillige drifte ungdomsklubben og bidra til gjennomføring og framtidig planlegging av aktiviteter. Tilbudene skal være basert på unges aktuelle behov, og utvikles i samarbeid med administrasjonen i Open Hand For You.
 • Fritidsarbeideren skal arbeide for at klubbtilbudet skal gi barn og ungdom et møtested, der de kan mestre, høre til og bli anerkjent.
 • *Du må kunne kommunisere på ukrainsk.*En viktig del av arbeidsoppgaven er informere det ukrainske miljøet i Stavanger om tilbudet og invitere ungdommer i aldersgruppen. Fritidsarbeideren skal ha benytte de ulike kanalene ukrainere i Stavanger bruker.
 • Du må kunne oversette informasjon og tekster fra norsk eller engelsk til ukrainsk. Dette gjelder også sosiale medier. Fritidsarbeideren må kunne utarbeide enkle rapporter på norsk eller engelsk som leveres til styret i Open Hands For You.
 • Du vil bidra fritidslederen med samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler, kommunen, andre frivillige organisasjoner for å spre informasjon om tilbudet til målgruppen. Du vil ha spesielt ansvar for å samarbeide med organisasjoner og skoler som har ukrainske ungdommer.
 • Du vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av tilbud og aktiviteter på klubben og bidra med klubbens sosiale medier.
 • Du skal bruke sosiale medier for å synliggjøre tilbudet og kommunisere til ungdommene på ukrainsk.
 • Du gjennomfører planlagte aktiviteter og mål, kommuniserer tydelig, men tar også ting på sparket når det er nødvendig.
 • Søker må fremlegge godkjent politiattest for å jobbe med barn og unge i fritidsaktiviteter. Fritidslederen kan være behjelpelig med å søke attest.
 • Arbeidstiden er normalt sett på ettermiddag og kveld en dag i uken. Det kan bli muligheter for å jobbe mer etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring fra jobb eller frivillighet med barn og ungdom er påkrevd.
 • Gode IT-kunnskaper og aktiv bruk av sosiale medier er påkrevd.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Erfaring med nettverksarbeid og organisasjonsarbeid er ønskelig.
 • Fagskole eller fagbrev innen ungdomsarbeid er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du liker å være sammen med ungdommer og er god på relasjonsbygging
 • Du tar initiativ til å skape aktivitet og fellesskap som fremmer deltakelse, mestring og tilhørighet
 • Du leter etter ungdommers ressurser som gir mening og glede
 • Du er kreativ og tar initiativ til aktivitet
 • Du har god gjennomføringsevne og fullfører planlagte og pålagte oppgaver, og kan vise til gode resultater
 • Du kommuniserer godt på engelsk og ukrainsk, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel om du behersker norsk.
 • Du liker å samarbeide med andre, men er også selvstendig.
 • Du er bevisst din rolle som leder for ungdommene og tør å sette grenser.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kollagaer
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Interne og eksterne kurs eller opplæringsdager
 • Selvstendig og fleksibelt arbeid
 • En meningsfull jobb
 • Arbeidstid og lønn etter avtale

 

ENGLISH

As a youth club worker, you will, together with others, run the youth club and contribute to the planning and leading activities for children and youth. The activities must be based on the current needs of children and young people, and are developed in collaboration with the leisure manager and the administration in Open Hand For You.

The youth club

At the youth club, the participants are aged 13-20. Here they have access to various activities that help the young people to be social together. For example, we emphasize cooperative games that open up to play together or in teams. Here they get the opportunity to get to know other young people in the district, and at the same time they can take advantage of several activities. The club is also a place where young people can meet, because many do not have the opportunity to stay in their own home with friends after school hours.

About Hillevåg and Kvaleberg

The living conditions survey showed that there is a great need for activity in this area and we have actively started to do something about it. We have already established ourselves in this area and will therefore use the opportunity to further develop our club in Flintegata 2. We see a great need to have an open and accessible meeting place for children and young people in the Kvaleberg neighbourhood.

Work assignments

 • As a youth club worker, you will, together with the leader and volunteers, run the youth club and contribute to the planning of activities. The offers must be based on young people’s current needs and developed in collaboration with the administration in Open Hand For You.
 • The youth club worker must work to ensure that the club offer gives children and young people a positive meeting place, where they can excel, belong and be recognised.
 • You have to be able to communicate in Ukrainian. A large part of the task is to inform the Ukrainian community in Stavanger about the club and invite young Ukrainians in the age group. The youth club worker must have used the various channels Ukrainians in Stavanger use.*You must be able to translate information and texts from Norwegian or English into Ukrainian.*This also applies to social media. The youth club worker must be able to write short reports in Norwegian or English which are delivered to the board of Open Hands For You.
 • You will help the leader to collaborate with secondary schools and upper secondary schools, the municipality, other voluntary organizations to spread information about the offer to the target group. You will have special responsibility for working with organizations and schools that have Ukrainian youth.
 • You will be responsible for planning and implementing offers and activities at the club and contribute with the club’s social media.
 • You will use social media to highlight the offer and communicate to the young people in Ukrainian.
 • You carry out planned activities and goals, communicate clearly, but also take things on your own when necessary.
 • Applicants must provide an approved police certificate to work with children and young people in leisure activities. The youth club leader can help the applicant to acquire the police certificate.
 • Working hours are normally in the afternoon and evening one day a week. There may be opportunities to work more as needed.

Qualifications

 • Relevant work or volunteering experience with children and youth is required.
 • Good IT skills and active use of social media is required.
 • Personal suitability will be emphasized.
 • Experience with community work, organizational work is desirable.
 • Vocational school or certificate with youth work is desirable.

Personal characteristics

 • You like being with young people and are good at building relationships
 • You take the initiative to create activities that promote participation, mastery and belonging
 • You are looking for young people’s resources that give meaning and joy.
 • You are creative and take the initiative to create new activities
 • You have good implementation skills and complete planned and assigned tasks, and can demonstrate good results
 • You communicate well in English and Ukrainian, both in writing and orally. It is an advantage if you speak Norwegian.
 • You thrive working in teams, but you are also independent when needed.
 • You are aware of your role as leader of the young people and you are able to set boundaries.

We offer

 • Exciting everyday work with committed colleagues
 • Good professional and social working environment
 • Internal and external courses or training
 • Independent and flexible work
 • A meaningful job
 • Working hours and salary by agreement

Kontaktperson for stillingen

Kontaktperson: Daniel Strand
Stillingstittel: Fritidsklubbleder
Telefon: 47282618
Epost: ohfyungdom@gmail.com

Søknad

Søknadsfrist: Snarest
Send søknad til: ohfyungdom@gmail.com

Om stillingen

Stillingstittel: Fritidsarbeider (youth club worker)
Antall stillinger: 1
Ansettelsesform: Prosjekt
Prosent: 20%
Heltid/deltid: Deltid
Sektor: Privat
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Kveld
Arbeidstidsordning: Vakt
Oppstart: 31.03.2023

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Open Hands For You
Adresse: Hjalmar Johansens gate 4, 4019 Stavanger
Hjemmeside: www.openhands.no
Facebook: www.facebook.com/openhandsnorge

Open Hands For You er en politisk og religiøst uavhengig frivillig organisasjon som de siste årene har gjennomført en rekke tiltak og aktiviteter rettet mot voksne og unge med innvandrerbakgrunn i Rogaland. Vi er kjent for å nå frem og inkludere mange i et bredt spektrum av ulike kulturer og livssyn, både som deltakere og frivillige. Open Hands For You har fokus på å nå frem til og inkludere de som har havnet, eller står i fare for å havne utenfor samfunnet, det sosiale livet og arbeidslivet. Vi har over flere år opparbeidet godt innpass i innvandrermiljøene og vet hvor skoen trykker. Vi har som formål å inkludere og integrere innvandrere og mennesker som vil ta del i samfunnet og bli en del av et større nettverk.